KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZAMELDOWANIU LUB BRAKU ZAMELDOWANIA W LOKALU

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Do wglądu: dowód osobisty

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł
  • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
  • za wielojęzyczny standardowy formularz -tłumaczenie pomocnicze  do urzędowego zaświadczenia - 17 zł

Opłaty można dokonać w Urzędzie Gminy Słupsk lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Słupsk nr konta 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie. Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Sprawy prowadzi pokój nr 10 tel. (059) 8428460 lub 69 wew. 14 lub 31

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

VI. UWAGI:
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.