drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 30, ust. 1 i art. 7, ust. 1, pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz.446 z późniejszymi zmianami), oraz § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzonego Uchwałą nr XXXIII/292/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 10.12.2009r. Wnioskodawca składa wniosek o realizację inwestycji w formie pisemnej do Wójta Gminy Słupsk, w terminie od 1 stycznia do 15 lutego danego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Posiadaną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym; koncepcję realizacji zadania.
  2. W przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.
  3. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku.

Opłata skarbowa:

Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Brak

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:

Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, tel. 059 842 84 60 wew. 24; budynek B pokój nr 11 stanowisko ds. gospodarki komunalnej i wodno-kanalizacyjnej.

Formularze do pobrania:

Wniosek o na realizację wspólnych zadań w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupsk

Uwagi:

Brak