drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY
I ZGŁOSZENIE POWROTU

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Osoba, wyjeżdżająca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego (dotychczasowe miejsce pobytu).

Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz:

2. Do wglądu: dowód osobisty

II. OPŁATY:
Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie. Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Sprawy prowadzi, pokój nr 10 tel. (059) 8428460 lub 69 wew. 14 lub 31

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.