drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

NADANIE NR PESEL

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. przy zameldowaniu:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
 • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 • dokument poświadczający obywatelstwo polskie
 • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu

3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

II OPŁATY:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Sprawy związane z nadaniem nr pesel prowadzi pokój nr 10 tel. (059) 8428460 lub 69 wew. 14 i 31

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Brak