drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Redzikowo

WYDANIE  DECYZJI  O  USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna: Art. 50 do art.58 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U. 2012, poz. 647). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r Nr 225 poz. 1635)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy Słupsk w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1 lub w Internecie na stronie BIP Urzędu Gminy Słupsk.
 2. Załączniki do wniosku:
  2.1 Jeden oryginał + 2 egz. kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) w skali 1:500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000) obejmującej obszar wokół działki(-ek) objętej wnioskiem, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość działki, lecz nie mniej niż 50 m.
 3. Uwaga!:
  W sytuacji braku mapy zasadniczej dopuszcza się mapę katastralną w skali 1:500 lub 1:1000 z adnotacją Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku o braku mapy zasadniczej na ten teren.
  2.2 Charakterystyka planowanej inwestycji w formie opisowej i graficznej.
  2.3 Ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko – tylko w przypadku gdy inwestycja może pogorszyć stan
  środowiska lub jest szczególnie szkodliwa dla środowiska i ludzi.
  2.4 Oświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem tj.: (wymagane w przypadku obiektów dla których niezbędne jest uzbrojenie w media)
  - w zakresie zaopatrzenia inwestycji w wodę  – oświadczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach,
  - w zakresie odprowadzenia ścieków - oświadczenie "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul E. Orzeszkowej 1.
  - w zakresie zaopatrzenia inwestycji w energię elektryczną – oświadczenie ENERGA – Operator S.A Gdańsk, Oddział Słupsk, ul. Przemysłowa 114.
 4. W zależności od potrzeb:
  2.5 Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 1 i § 3 KPA.
  2.6 Dokument potwierdzający służebność gruntową, gwarantującą dostęp do do drogi publicznej.
  2.7. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:
Oplata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynosi: 598,00 zł.
Zwolnienia:
- wnioski składane przez właścicieli i użytkowników wieczystych terenów objętych wnioskiem.

Uwaga:
1. opłacie skarbowej w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy nie podlega budownictwo mieszkaniowe (w tym
urządzenia i budowle z nim związane),
2. z opłaty skarbowej zwolnione są :
- jednostki budżetowe zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy
- jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Procedura załatwienia sprawy trwa od jednego do dwóch miesięcy, w zależności od stopnia złożoności sprawy i oczekiwania na uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w ustawie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk budynek B, pokój 17, nr telefonu 059 8428460 nr wew. 75 / 76, inspektor ds. budownictwa Alicja Kucharska.
Uwaga: Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na decyzje o warunkach zabudowy wnioskodawcy i stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
1. Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Mapa z oznaczonymi obszarami tych planów dostępna jest w Urzędzie Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, budynek B pokój nr 16.

2. Mapki stanowiące załącznik do wniosku są do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14. Wydział Geodezji i Kartografii, parter, pokój 2, tel. 59 848-11-73

3. Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1.

4. Decyzję można odebrać osobiście w urzędzie – budynek B, pokój nr 17 lub otrzymać pocztą (decyduje zainteresowany).

5. W przypadku niepełnych informacji lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.