drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE
GMINY SŁUPSK

Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupsk
 2. Załączniki:
  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

II. OPŁATY:
Wniosek bez opłat. Opłata za wydanie zezwolenia proporcjonalnie do okresu ważności na dany rok kalendarzowy przed wydaniem zezwolenia.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi zespół ds ewidencji powszechnych, pok. nr 10, tel. 59 842 84 60 wew. 31,14

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.