drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD TRZY MIESIĄCE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 1864, 2281, z 2016 r. poz. 352).

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Zameldowania na czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie. Potwierdzenia faktu pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

2. Do wglądu:
- dowód osobisty
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt notarialny,

3. W przypadku dokonywania zgłoszenia przez pełnomocnika dodatkowo:
- Tutaj do pobrania pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.
- Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

II. OPŁATY:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607, 1649, 1844, 1893, z 2016 r. poz. 65, 195, 544, 753) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Sprawy prowadzi, pokój nr 10 tel. (059) 8428460 lub 69 wew. 14 lub 31

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).