drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

PRZENIESIENIE  DECYZJI  O  WARUNKACH  ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa prawna: art. 63 ust.5ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U. 2012, poz. 647). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r Nr 225 poz. 1635)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby. Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy Słupsk w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1 lub w Internecie na stronie BIP Urzędu Gminy Słupsk.
  2. Zgoda strony na rzecz, której decyzja została wydana, na jej przeniesienie, na rzecz innej osoby w formie oświadczenia.
  3. Oświadczenie strony na rzecz, której decyzja jest przenoszona, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
  4. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:
Oplata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, na rzecz innej osoby wynosi: 56 zł.
Uwaga:
1. opłacie skarbowej w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy nie podlega budownictwo mieszkaniowe ( w tym urządzenia i budowle z nim związane),
2. z opłaty skarbowej zwolnione są :
- jednostki budżetowe zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy
- jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Procedura załatwienia sprawy trwa do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, budynek B, pokój nr 17, nr telefonu 059 842 84 60, nr wew. 75 / 76, inspektor ds. budownictwa Alicja Kucharska.
Uwaga: Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na decyzję przenoszącą decyzję ustalającą warunki zabudowy na rzecz innej osoby, wnioskodawcy i stronom  przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
1. Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1.
2. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o przeniesienie decyzji o ustaleniu 1, warunków zabudowy, strony zawiadamia się na piśmie.
3. W przypadku niepełnych informacji lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
4. Decyzję można odebrać osobiście w urzędzie – pokój nr 17 lub otrzymać pocztą (decyduje zainteresowany).