drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

  1. art. 60 w związku z art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2019, poz. 869 ze zmianami);
  2. Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXVIII/423/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słupsk, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2014 r. poz. 2617)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Oświadczenie o stanie majątkowym płatnika oraz osób z nim zamieszkujących;
  2. Dokumenty potwierdzające powołane w uzasadnieniu motywy, a także aktualną sytuację płatnika i osiągane dochody (np. zaświadczenia o otrzymywanych dochodach, w tym informacje o korzystaniu z pomocy społecznej, rachunki za energię wodę, telefon, gaz, w przypadku zaciągniętych kredytów – umowę, dokumenty dot. spłat itp.,
  3. W przypadku gdy jest prowadzona działalność gospodarcza również zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o zaległościach, zaświadczenia z banku o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od kontrahentów, dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, pakiet otrzymanych zleceń itp.) oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

II. OPŁATY:
Bez opłaty skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku podejmowane jest porozumienie w sprawie umorzenia płatności wraz z odsetkami lub odmowy umorzenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, tel. 059 842 84 60. Inspektor ds. księgowości Anna Sielska pok. 3 wew. 62

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
14 dni od doręczenia Ugody lub Oświadczenia

VI. UWAGI:
W przypadku niepełnych informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia